HỆ THỐNG MÁY TIỆN

Máy tiện tự động

Máy tiện tự động

Máy tiện tự động

Máy tiện chép hình phôi ngắn

Máy tiện tay nắm tủ