HỆ THỐNG MÁY CHUỐT TRÒN

Máy chuốt chốt CF-18

Máy cắt chốt CF-36

Máy cắt chốt DCC-220

Máy bào thanh tròn CF-100A2

Máy chuốt tròn 1 ổ dao CF-60

Máy chuốt tròn 2 ổ dao CF-60S

Máy chuốt tròn 1 ổ dao CF-80

Máy chuốt tròn 2 ổ dao CF-80R8